Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti

                                                                                 HOTĂRÂRE

 

Având în vedere necesitatea organizării Adunării Generale Ordinare anuale,

Luând în considerare dispozițiile art. 51 – art. 55, art. 56 alin. (2) lit. a), r) și s) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,

În temeiul prevederilor art.  65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 76 alin. (6), art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                              CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

                                                                           HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului București în ziua de luni, 5 martie 2018, ora 15.00, în Sala Mare a Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2017;

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2017;

3.  Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2017;

4.  Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018;

5.  Alegerea delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018;

6.  Dezbateri cu privire la cuantumul contribuțiilor datorate de avocați la bugetul Baroului București;

7.  Politica de investiții a Baroului București în anul 2018;

8.  Adoptarea hotărârii privind desfășurarea adunărilor generale prin vot electronic, inclusiv de la sediul formei de exercitare a profesiei;

9.  Dezbatere privind aplicarea prevederilor privind onorariile minimale din art. 31alin. 12  si art 66 lit (x) din Legea 51/1995, astfel  cum s-a dispus prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 289/09.12.2017

10. Diverse.

 

 

Art. 2. În situația în care numărul legal de participanți nu este întrunit, Adunarea Generala Ordinară se reconvoacă în ziua de luni, 19 martie 2018, ora 15.00, în Sala Mare a Palatului din București, cu aceeasi ordine de zi.

Art. 3. Este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei, pentru una sau ambele date, conform regulilor mandatului.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul oficial al baroului.

Art. 5. Compartimentele Secretariat-Cancelarie, Dezvoltare – Resurse Umane, Contablilitate și Administrativ vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

 

 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI

DECAN,

Av. Ion DRAGNE

Nr. 1/30.01.2018

 

 

Preluare: baroul-bucuresti.ro

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *