Hotararea nr. 2 – Baroul Bucuresti

 

                                                                                          HOTĂRÂRE

 

            Având în vedere necesitatea alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților ce va avea loc în perioada 20-21 aprilie 2018,

Ținând cont de faptul că prin H.C.B.B. nr. 1/23.01.2018 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Baroului București în ziua de luni, 5 martie 2018, ora 15.00, în Sala Mare a Palatului din București, având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018“,

În temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (2) lit c), art. 53, art. 56 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, și ale art. 67, art. 73 alin (6) și art. 81 alin. (5) si (6) din Statutul profesiei de avocat, republicat,

 

                                                                        CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

                                                                                         HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1.            Se stabilesc etapele alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018, astfel:    

1)         Depunerea candidaturilor

1.1.      Depunerea candidaturilor se va face la Cancelaria Baroului București, et. V, camera 503, în perioada 05-19.02.2018.

1.2.      Cererea de înscriere a candidaturii se va depune personal de catre candidat sau prin împuternicire avocațială la Cancelaria Baroului și va fi însoțită de declarația-tip pe proprie răspundere, anexă la prezenta hotărâre, declarație ce va fi completată personal de candidat și atestată de avocat, în situația depunerii prin împuternicit.

1.3.      Candidații nu pot face parte din nicio comisie care are atribuții în procedura electorală.

       2)         Comisia de validare a candidaturilor pentru calitatea de delegat al Baroului București la Congresul Avocaților (Comisia de Validare).

2.1.      Comisia de Validare este constituită din 3 membri, dintre care unul va deține funcția de presedinte, numiti de catre Consiliul Baroului, respectiv:

– domnul avocat Ion Dragne,

– domnul avocat Mihnea Stoica, ce va îndeplini funcția de președinte,

– domnul avocat Petruț Ciobanu.

2.2.      Comisia de Validare va verifica cererile primite, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, urmând ca Procesul-verbal cuprinzând lista candidaților validați să fie afișat în 21.02.2018.

2.3.      Contestațiile împotriva Procesului-verbal vor putea fi depuse la Cancelaria Baroului până la 22.02.2018.

2.4.      Consiliul Baroului București va soluționa contestațiile în  27.02.2018 și va afișa lista finală a candidaturilor validate în data de 28.02.2018, la sediul baroului și pe site.

      3)         Comisia de Votare

3.1.      După publicarea rezultatelor finale ale validării, Comisia de Validare devine Comisia de Votare.

3.2.  Comisia de Votare va avea următoarele atribuții:

a)      primește de la Cancelaria Baroului buletinele de vot;

b)      poartă răspunderea distribuirii buletinelor de vot;

c)      veghează asupra modului în care se desfășoară votarea;

d)     predă Comisiei de numărare a voturilor buletinele de vot nefolosite;

e)      hotărăște asupra valabilității buletinelor de vot în cazul în care este solicitată în acest sens de Comisia de numărare;

f)       semnează, prin Președintele sau alături de Președintele Comisiei de numărare, Procesul-verbal conținând rezultatele alegerilor.

     4)         Buletinele de vot

4.1.      Cancelaria Baroului va asigura tipărirea buletinelor de vot până la data de 02.03.2018 și va preda buletinele de vot Comisiei de Votare.

     5)       Comisia de Numărare Voturi

5.1.      Înscrierile la Comisia de Numărare Voturi au loc în perioada 05-19.02.2018, la Cancelaria Baroului București, et. V, cam. 503.

5.2       În vederea înscrierii în Comisia de Numarare Voturi, avocații vor îndeplini condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015.

5.3.      Comisia de Numărare Voturi este constituită din 10 membri, dintre care unul va detine funcția de președinte, selectați de către Consiliul Baroului ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere.

5.4. Componența Comisiei de Numărare Voturi va fi afișată la sediul baroului și pe site la data de 28.02.2018.

     6.)      Finalizarea numărării voturilor

6.1.      La sfârșitul votării, urnele se sigilează în prezența Președintelui Comisiei de Votare.

6.2.      Urnele se desigilează în prezenta Președintelui Comisiei de Votare și se procedează la numărarea voturilor exprimate, conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, cu modificările ulterioare.

6.3. Președintele Comisiei de Numărare a Voturilor va centraliza rezultatul alegerilor în prezența comisiei și îl va consemna într-un proces-verbal în care se vor menționa și eventualele obiecțiuni. Procesul-verbal va fi semnat de Președintele Comisiei de Numărare și de Președintele Comisiei de Votare.

6.4.      Procesul-verbal astfel întocmit va fi depus de către Președintele Comisiei de Votare la Cancelaria Baroului, spre afișare la sediu si pe site.

Art. 3. Numărul delegaților la Congres este 49, calculat în baza art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, raportat la cei 9.679 de avocați cu drept de exercitare a profesiei la data prezentei.

Art. 4. Toate cererile privind procedura electivă se vor depune la Compartimentul Secretariat-Cancelarie, sediul baroului, etajul V, camera 503.

Art. 5. Prezenta hotărâre se completează cu dispozițiile Regulamentului de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, cu modificările ulterioare și se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul oficial al baroului.

Art. 6. Compartimentele Secretariat-Cancelarie, Dezvoltare Resurse Umane, Financiar-Contabil și Administrativ vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

 

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

 

DECAN,

Av. Ion DRAGNE

Nr. 2/30.01.2018

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *