Atributii si obligatii ale filialelor CAAv

Atribuţiile filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor

CAA descentralizează către filiale următoarele atribuţiuni ce vor fi îndeplinite cu respectarea dispoziţiilor art. 6 lit. e) şi f) din prezentul statut:

 • asigură efectuarea plăţii pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale la nivelul filialei;
 • elaborează bugetul filialei şi îl supune spre aprobare şi descărcare Consiliului CAA;
 • urmăreşte încasarea veniturilor bugetului filialei;
 • ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului filialei, precum şi pentru protecţia integrităţii acestuia;
 • constituie fondul de rezervă al filialei conform art. 19 din prezentul statut şi asigură utilizarea acestuia conform aceluiaşi text;
 • certifică lunar stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare avocat, şi îl comunică CAA;
 • face propuneri Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru aprobarea statului de funcţiuni după obţinerea avizului Consiliului baroului;
 • încheie sau desface contractul de muncă al angajaţilor filialei;
 • Sesizează consiliul Baroului în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat, în cazul încălcării prevederilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de pensii şi asigurări sociale ale avocaţilor de către asiguraţi sau organele profesiei de avocat;
 • îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţii cuprinse în lege, statut, regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi pune în aplicare hotărârile Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor , Congresului avocaţilor, Consiliului UNBR şi ale Consiliului baroului.
 • comunică lunar Consiliului baroului şi CAA situaţia achitării contribuţiei la sistemul de asigurări sociale.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • “Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” Art. 123.

Obligaţia de comunicare date.

În vederea satisfacerii dispoziţiilor art.14 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, filialele au obligaţia de a comunica Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru fiecare avocat în parte:

 • evidenţa anilor lucraţi în profesia de avocat – şi toate modificările intervenite în timp;
 • plata în fiecare lună – a cotelor cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Comunicarea acestor date către Casa de Asigurări a Avocaţilor, se face în primele 15 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.

În vederea stabilirii venitului mediu brut lunar pe profesia de avocat, Preşedinţii filialelor au obligaţia de a comunica lunar, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare, Casei de Asigurări a Avocaţilor care sunt veniturile brute realizate în luna respectivă de avocaţii care compun filiala.

Datele comunicate Casei de Asigurări a Avocaţilor trebuie să fie sprijinite şi conforme cu declaraţiile pe care fiecare avocat este obligat să le facă, astfel cum se prevede în art. 5 din prezentul Regulament.

Comunicarea către Casa de Asigurări a Avocaţilor va indica obligatoriu persoana care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor comunicate.

Hotărârile consiliului de administraţie al filialei se comunică C.A.A. şi consiliului baroului.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • “Statutul Profesiei de Avocat.” Art. 311 alin. (5).
 • “Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” Art. 14 şi 26
 • “Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor.” Art. 45. şi 46.

                                                                                                              Sursa:www.caav.ro

Comments are closed.